Дейности
 
• геолого-проучвателни изработки;
• проучвателни сондажи;
• водопонижаващи и водочерпещи сондажи;
• дренажни кладенци;
• сондажи за анкерно закрепване;
• сондажи за взривни работи;

 
Геолого-проучвателна дейност и сондажно дело
 
Работите, които Минстрой извършва, обхващат демонтиране на машини и съоръжения, ел. проводи и инсталации, разрушаване на сгради, съоръжения и инсталации от рудничните комплекси, извършване на пробивно-взривни работи, разрушаване на площадки и пътища, почистване на терени от строителни и/или радиоактивни отпадъци както и транспортирането и депонирането им на специални депо или площадки.
 

България

  • Сондажни кладенци за водоснабдяване на гр.Добрич;
  • Геолого-проучвателни сондажи и галерии за хидро-енергийна каскада “Горна Арда” в Родопа планина;

 
Тунис
  • Проучване на фосфоритови находища “Кеф ед Дур” и “Джебел Алима”, Тунис;