Дейности
 
• обогатителни фабрики;
• хвостохранилища;
• пречиствателни съоръжения за механична и химическа очистка на руднични и промишлени води;
• екологични съоръжения


   
 
Минно обогатителни фабрики и екология
 
Работите, които Минстрой извършва, обхващат демонтиране на машини и съоръжения, ел. проводи и инсталации, разрушаване на сгради, съоръжения и инсталации от рудничните комплекси, извършване на пробивно-взривни работи, разрушаване на площадки и пътища, почистване на терени от строителни и/или радиоактивни отпадъци както и транспортирането и депонирането им на специални депо или площадки.
 

 
България
 
Обогатителни фабрики
 
Челопеч
за производство на меден концентрат с преработвателна мощност 1 000 000 т руда годишно
Оброчище
за производство на манганов концентрат с преработвателна мощност 800 000 т руда годишно
Ерма река
за производство на оловно-цинкови концентрати с преработвателна мощност 930 000 т руда годишно
Бобов дол
централна обогатителна фабрика на мини Бобов дол за кафяви въглища с капацитет 3 600 000 т годишно
Каолиново
Обогатителна фабрика за каолин – гр. Каолиново
 

 
Хвостохранилища
 
Лъки 2
хвостохранилище с отбивен тунел 720 л.м и сечение 60 м2;
Рудозем
хвостохранилище с очистни съоръжения и последващо зарибяване на изтичащите води
Ерма река
хвостохранилище с отвеждащ колектор за пречистените води
Оброчище
хвостохранилище на мина “Оброчище”.Обекти по ликвидация на уранодобива и въгледобива
 
Костенец
“Бялата вода” – Костенец – сорбционна очистка
Сливен
Щолня 13 в района на град Сливен – консервация на мощности за добив на уран
Бухово
ликвидация на ПХП “Металург” – Бухово
Пирдоп
запечатване на хвостохранилище “Синята Лагуна” – Медодобивен комбинат Пирдоп
Елешница
ликвидация на хвостохранилище “Елешница”
Елешница
техническа ликвидация ІІ етап, довършителни работи в Завод “Звезда” ЕООД, с. Елешница
Димитровград
техническа ликвидация на сгради и съоръжения от наземния комплекс на най-големия в България подземен рудник за добив на въглища – “Здравец”, гр. Димитровград.
 
Работите обхващат демонтиране на машини и съоръжения, ел. проводи и инсталации, разрушаване на сгради, съоръжения и инсталации от рудничните комплекси, извършване на пробивно-взривни работи, разрушаване на площадки и пътища, почистване на терени от строителни и/или радиоактивни отпадъци както и транспортирането и депонирането им на специални депа или площадки.Пречиствателни станции за отпадни води
  • Пречиствателна станция за химически отпадни води на МОК “Асарел”;
  • Пречиствателна станция на завод “Севко” АД за отпадни и промишлени води от кожарската индустрия;

 
Други
  • Депо за твърди битови отпадъци “Мадан” І етап
  • Азотна станция “Бобов дол”
  • Пилотна сероочистваща инсталация на ТЕЦ “Марица Изток”

 
Сирия
 
Изработване, доставка и монтаж на обогатително оборудване за фосфати – “Истърн-Б”.