Открити рудници
 
 
 
 
 
 
 
 
Строителство на открити рудници
 
Минстрой изгражда открити рудници за добив на полезни изкопаеми и кариери за инертни материали и мрамори, което включва:
  • направа на разкриващи траншеи и хоризонти с пътен, железопътен и лентов транспорт;
  • съпътстващи строителството хидротехнически съоръжения – канали, дюкери, корекция на реки, водоеми;
  • монтаж на многокофови верижни и роторни багери и насипообразуватели с различна производителност;
  • монтаж на гумено-лентови транспортни системи без ограничения за дължина, ширина на платната, стационарни или мобилни;
  • обслужващи инфраструктурни обекти;
  • техническа ликвидация на обекти и дейности от минната промишленост и възстановяване на околната среда
  • всички обслужващи руднични стопанства

България

Каменовъглен басейн за лигнитни въглища “Марица Изток”
 
Монтажни и пускови работи на машини и съоръжения за въгледобива
1. Роторни багери
        SRs4000 + VR 
1 брой
        SRs2000 28/3.0 (2х500 кW) + VR
9 броя
        SRs2000 28/3.0 (2х500 кW)
4 броя
        SRs1301 26/5.0 (500 кW)
1 брой
2. Верижни многокофови багери
        ЕRs 710 17,5/13,0-16,0
6 броя
        ЕRs 560 16/12,0-15,0
1 брой
3. Насипообразуватели
        А2Rs-В 6300.95 + ВRs   
8 броя
        А2Rs-В 12500.100 + ВRs  
2 броя
4. Разтоварващи коли
        А2Rs-В 12500.100 на гъсеничен ход
1 брой
5. Лентови претоварачи
        ВRs 1400 37/50
3 броя
        ВRs 1600 42/72
1 брой
        ВRs 1800.60
1 брой
        ВRs 1400
1 брой
6. Гумено-лентови транспортьори
        Задвижващи станции В 1800 мм 3 х 560 кW
над 80 броя
        Задвижващи станции В 2250 мм 4 х 1000 кW
18 броя
        Линейна част В 1800 мм
над 90 км
        Линейна част В 2250 мм
18 км
Ремонт и рехабилитация на машини и съоръжения за въгледобива
        Рехабилитация на електрическата част на роторен багер SRs 2000
1 брой
        Рехабилитация на механичната част на роторен багер SRs 2000
1 брой
        Проектиране, доставка и подмяна на теристорни преобразуватели 
        за ход и въртене на горна багерна част на роторен багер SRs 2000
1 брой
        Основен ремонт на ГТЛ 2 250
1 брой
        Основен ремонт на насипообразувател As 12 500
1 брой
        Рехабилитация на електрическата част на багер ERs 710
1 брой
 
Изградени са отводнителни канали, водосборници, язовири, хидротехнически съоръжения, тръбопроводи, помпени станции и сгради, площадкови пътища и съпътстващи комуникации.
 

 
Сгуроотвал “Каменик” на ТЕЦ “Бобов дол”
 
Уникален лентов транспортьор за сгуроизвоза на ТЕЦ “Бобов дол” с параметри: дължина – 5000 м, ширина – 1400 мм; 2 хоризонтални криви, наклони до 120, оригинална конструкция за обръщане на лентата и автоматично опъване.


Сгуроотвал “Брикел”, към фабрика за производство на брикети, гр. Гълъбово
 
Периодично надграждане на дигата на сгуроотвала с цел увеличаване на полезния обем на басейна. Извършват се Земно-изкопни и насипни работи, изграждане на оградни диги при уплътняване на насипа до постигане на определена плътност. Вземане на проби, полагане на мергелна вата. Изграждане на бетонов път - панели. Монтаж и демонтаж на сгуропроводи (базалтирани тръби ф600) и изтичала. Изграждане на наблюдателни кладенци и стълбове. 


Рудници
 
“Кус”, “Златен дол” и “Вятово” с обща мощност 980 хил.т/год. суров каолин.
 

 
Кариери
 
“Чернево”, “Делян” и “Козяка” за добив на доломит.
 

 
Македония
 
Рудник “Суводол” – ТЕЦ “Битоля” – откривка и траншейни изкопи.
Рудник “Ржаново”, “Фенимак” – откривни работи до 1 500 000 м3/год.