Дейности
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Строителство на подземни рудници
 
Минстрой изгражда подземни рудници за добив на полезни изкопаеми – въглища и руди, което включва следните основни направления при разкриване на находищата:
  • прокарване и оборудване на вертикални шахти с диаметър от 4 до 8 м и дълбочина до 1000 м – изпълнени над 100 броя с обща дължина над 40000 м. Тези шахти са разкрили рудни и въглищни запаси във всички големи рудници на България;
  • прокарване на хоризонтални и наклонени галерии с напречно сечение от 8 до 20 м2 – с обща дължина над 1000 км;
  • прокарване на камерни изработки за ремонтни депа, помпени и водоотливни комплекси и трансформаторни станции.
При изпълнение на подземните минно-строителни работи се прилагат съвременни технологии на прокарване и закрепване на минните изработки с пълно механизиране на процесите, специални методи при пресичане на неустойчиви скални масиви чрез замразяване, химизация, инжекционно-заздравителни и други мероприятия.

Въглищна промишленост

България
Балкански каменовъглен басейн: Рудниците “Боян дол”, “Шешкинград”, “Качулка”, “Паисий” с обща проектна мощност 500 000 т/год. Разкриващите минни изработки са в сложни минно-геоложки условия, съпътствани със значителен минен натиск, подземни води, интензивно метаноотделяне и ВИВГ.
Маришки каменовъглен басейн: В рудниците “Меричлери 3”, “Гита”, “Здравец” и “Нови рудници” с обща проектна мощност 3 000 000 т/год. са прокарани общо 95 000 л.м. хоризонтални и наклонени галерии, 4 вертикални шахти и 15 000 м3 камерни изработки.
Бобовдолски каменовъглен басейн: Построен е минно-обогатителен комплекс “Бобов дол”, включващ рудниците: “Бабино”, “Мламолово”, “Ив. Русев”, “Бобов дол 3” с обща проектна мощност 3600000т/год. Изградени са 6 извозни и 4 вентилационни шахти със сечения от 4 до 38м2 и закрепени с железобетон. Прокарани са 150 000 л.м. хоризонтални галерии, уклони и бремзберги и над 100 000 м3 камерни изработки.
Рудник “Черно море” – разкрит с три вертикални шахти, два хоризонта и около 6000 м галерии. Годишен добив – 200 000 т.
Нигерия
Проектиране, доставка на оборудване и строителство на въглищен рудник “Овукпа”.
 

 
Рудна промишленост

България
Минно-обогатителен комплекс “Горубсо” – за добив на оловно-цинкови руди. Изградени са 25 рудници разкрити с вертикални шахти, в това число:
    » шахта “Юбилейна” – сечение 46 м2 – дълбочина 650 л.м.
    » шахта “Метливко” – сечение 36 м2 – дълбочина 680 л.м.
    » шахта “Андроу” – сечение 36 м2 – дълбочина 450 л.м.
    » шахта “Голям палас” – сечение 21 м2 – дълбочина 782 л.м.
Минното предприятие “Челопеч” – цялостно изграждане на рудник за добив на медна руда, разкрит с 4 вертикални шахти с дълбочина 350-450 л.м. и диаметри 3-5,5 м.
Минно-обогатителен комбинат “Бургаски медни мини”. Цялостно изграждане на рудниците “Росен”, “Карцелево”, “Бръдце”, “Върли бряг” за добив на медни руди.
Рудници: “Оброчище” за добив на манганова руда, разкрит с 2 шахти с дълбочина 330 м. “Чипровци” и “Мартиново” за добив на оловно-цинкови руди. “Елшица” и “Радка” към Панагюрски медни мини за добив на медни руди. “Елешница” и “Сеславци” към фирма “Редки метали” за добив на уранови руди.
Алжир
Проектиране и строителство на рудник “Керзет Юсеф” за добив на оловно-цинкови руди.
Проектиране и строителство на рудник “Кеф ум Тебул” за медни руди.
Сомалия
Проучване и строителство на рудник за добив на оловни руди.


 
Нерудни изкопаеми
 
България
Гипсова мина “Кошава” с проектна мощност 200 000 т/год.