Хидроенергиен проект
Цанков камък
 
 
Проектът е с национално зна-чение и се финансира със средства на консорциум от австрийски банки. Целта на проекта е Австрия да изкупи от България спестените еми-сии от въглероден двуокис, вследствие от изграждането на каскадата, като ги изпол-зва за покриване на задъл-женията си в рамките на Про-токола от Киото. Хидровъзел Цанков камък е разположен на рeка Въча, която е една от големите български реки.
 
Строителство
 
 
• водопроводи
• топлофикационни мрежи
• инсталационни тунели
• електроснабдяване и телефонизация
• жилищни сгради
• административни сгради
• промишлени предприятия
• складови стопанства
• тунели
 
 
Минно дело
 
 
• шахти
• галерии
• рудничните комплекси
• инфраструктура
• кули и подемни машини
• компресорни и вент.уредби
• промишлени сгради
• складови стопанства
• ремонтни стопанства
Производство
 
 
• термоизолационни материали
• уплътнителни материали
• изолационни ленти
• изолационни тръби
• изолационни профили
 
 
Търговия
 
 
• алуминиево-стоманени проводници
• кабелна арматура
• проводници със силиконова изолация
• ел.материали
• ел.табла
• изолационни материали