Дейности
 
• шахти
• галерии
• руднични комплекси
• инфраструктура
• кули и подемни машини
• компресорни и вент.уредби
• промишлени сгради
• складови стопанства
• ремонтни стопанства
• монтаж на багери
• техническа ликвидация
• възстановяване на околната среда
• обогатителни фабрики
• хвостохранилища
• газопроводи
• пречист. съоръжения
• екологични съоръжения
• проучвателни изработки
• дренажни кладенци 
• сондажи
• взривни работи