Хидротехнически съоръжения
 
• напорни и отвеждащи тунели с различни крепежни конструкции и панцеровки, шахти и дюкери
• водни кули 
• помпени станции
• инжекционно-запълнителни и хидро-изолационни мероприятия в масива и други специални видове работи
• ремонтни и възстановителни работи на хидро-технически съоръжения
 
Хидроенергиен проект
Цанков камък
 
 
 
 
Обекти
 • водни кули на ПАВЕЦ "Чаира";
 • напорен тръбопровод на ПАВЕЦ "Чаира" – прокарване, закрепване и запълнителни инжекционни работи, съвместно с тръбна панцеровка с диаметър 4 400 мм, както и изграждане на подземните зали за генераторните станции;
 • Ремонт на Главна напорна деривация на язовир “Батак”;
 • Дюкер 2 на язовир “Дяково” с диаметър 1420 мм и дължина 8 км;
 • Отбивни тунели за хидровъзел “Пловдивци” и хидровъзел “Мадан”;
 • Тунели от напоителна система “Монтана” със сечение 36 м2 и обща дължина 5200 м.
 • Подземен водоотливен комплекс на рудник “Кремиковци”.

 
Хидроенергиен проект „Цанков камък”
 
В момента Минстрой участва в изпълнението на Хидроенергиен проект “Цанков камък”. Проектът е с национално значение и се финансира със средства на консорциум от австрийски банки. Целта на проекта е Австрия да изкупи от България спестените емисии от въглероден двуокис, вследствие от изграждането на каскадата, като ги използва за покриване на задълженията си в рамките на Протокола от Киото. Хидровъзел Цанков камък е разположен на р. Въча, която е една от големите български реки. Понастоящем на р. Въча се намират в експлоатация шест ВЕЦ с обща инсталирана мощност 446 мВт и годишно енергийно производство 543 GWh. Хидровъзелът ще бъде разположен в средния участък на реката. Проектът за изграждане на ХВ Цанков камък предвижда изграждането на:
 • язовир Цанков камък с обем 111 млн. м³, включващ изграждането на първата в България дъгова куполна с двойна кривина язовирна стена с височина 125 м;
 • ВЕЦ Цанков камък с инсталирана мощност 80 МВт и с годишно електроенергийно производство 185 GWh
  • подземна напорна деривация с обща дължина 540 м.
  • релокация трасето на път Девин – Михалково