Хидроенергиен проект
Цанков камък
 
 
 
 
Проектът е с национално зна-чение и се финансира със средства на консорциум от австрийски банки. Целта на проекта е Австрия да изкупи от България спестените еми-сии от въглероден двуокис, вследствие от изграждането на каскадата, като ги изпол-зва за покриване на задъл-женията си в рамките на Про-токола от Киото. Хидровъзел Цанков камък е разположен на рeка Въча, която е една от големите български реки.
Добре дошли!
 
В хармония с природата!
 
Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост, инженерната инфраструктура и магистралните тръбопроводи.
 
 
Особено голям дял напоследък фирмата има в строителството на модерни хотелски комплекси и инфраструктурни обекти. В състава на фирмата е и “Институт по строителство и минно дело”, оборудван със съвременна техника и едни от най-добрите специалисти в областта на строителството и минното дело. Изпълнява проучвателни и проектни работи във всички нива на проектирането – от идейни до работни проекти.
 
Организационната структура на холдинговата компания дава възможност за привличане на подходящи изпълнители от системата, в зависимост от спецификата и териториалното разположение на проектите, както и на допълнителни ресурси от други дружества. Освен в република България, Минстрой осъществява проектна, строителна и търговска дейност в чужбина: Германия, Русия, Сирия , Алжир, Тунис, Нигерия, Македония и др.