Екология

ЕкологияДейността на „Минстрой холдинг” АД и дружествата в холдинга е изцяло подчинена на хармонията в отношенията между човека и природата.

Дейностите по  проучване и добив на оловно-цинкови руди, преработката им, както и депонирането на минните отпадъци извършваме като прилагаме най – добрите практики и водещи технологии за  устойчиво опазване на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдните поколения.

Основната ни  цел е поддържане на висок екологичен стандарт   при ефективно, пълноценно и комплексно оползотворяване на минералните суровини, разумно и ефикасно потребление на ресурсите – вода, енергия, суровини и материали.

Стремим се  да развиваме и поддържаме основните принципи на Системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на нашите предприятия, и в съответствие с българското и европейско  законодателство.

Изпълняваме периодичен и непрекъснат мониторинг на изхвърляните от производствените инсталации емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води, почвите, емисиите на шум в околната среда, отпадъците. Резултатите от провеждания мониторинг ни помагатда оценим напредъка ни по различни цели и задачи в областта на опазване на околната среда. Това ни позволява да подобряваме резултатите си и да минимизираме въздействието върху околната среда  от дейността ни.

За постигане на устойчиви резултати, сме разработили и изпълняваме във всички дружества на холдинга сериозни инвестиционни програмиза опазване на околната среда. Реализираните дейности отчитат подобрениусловия на производство и намaлено въздействие върху околната среда.

Полагаме  постоянни  усилия за подобряване културата на служителите по отношение опазването на околната среда, при стриктното спазване изискванията на закона, международните стандарти и критерии.

Основните приоритети, които следваме:

 • постоянно подобряване опазването на околната среда при работа с оборудване и извършване на производствените дейности и процеси;
 • постоянно прилагане, анализ и развитие на система за самоконтрол и самооценка на дейностите;
 • изграждане и развитие на модерна и ефективна система за избор, квалификация и мотивация на персонала;
 • осигуряването на ресурсите необходими за внедряване политиката за опазване на околната среда;
 • осигуряването разбирането, внедряването и поддръжката на политика за опазване на околната среда на всички нива в дружеството;
 • информирането и ангажирането на персонала с изпълнението на целите на политиката за опазване на околната среда;
 • въвеждане на много равнища на специализирано и надеждно наблюдение и контрол на параметрите и ключовите характеристики на дейностите, процесите, продуктите и ресурсите, поставяйки акцент на опазването на околната среда.

За изпълнение на приоритетите,дружествата в холдинга прилагат следните принципи:

 • водеща роля на мениджмънта в управление опазването на околната среда;
 • планиране, организация, контрол и анализ на дейностите;
 • постигане високо ниво на изпълнение изискванията на законодателството като минимум и постоянно подобряване на ефикасността при спазването на  нормативната уредба;
 • постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;
 • оптимизация на ресурсите и енергийната консумация;
 • поддържане на  ефективни и ефикасни Системи за опазване на околната среда, чрез периодични одити на управлението, като се взима предвид мнението и интересите на всички страни.

Следвайки нашият девиз „В хармония с природата!“, градим име и постигаме успехи развивайки социално и екологично ангажиран бизнес, с полагане на много грижи за здравето и безопасността на хората, и  за защитата на околната среда.

Нагоре