За нас

65 години Минстрой„Минстрой Холдинг” АД е холдинг с доказани традиции и опит в добива на метални полезни изкопаеми (оловно-цинкови руди), преработката и обогатяването на добитите руди при спазване на екологичните стандарти, строителството и пълния инженеринг на обекти „до ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, енергийното строителство, енергийната инфраструктура, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и в сферата на хотелиерството с развитието на планински и балнео туризъм.

Дружеството притежава концесии за експлоатация  на девет находища на метални минерални суровини – руди на олово и цинк, от които седем  в Родопския руден басейн (Република България) и две находища в Република Северна Македония: „Злетово“ (Община Пробиштип) и „Тораница“ (Община Крива Паланка).

Четири напълно модернизирани Обогатителни фабрики и четири Съоръжения за депониране на  минни отпадъци (хвостохранилища), които са част от минно-добивните и преработвателни комплекси на рудниците в Република България и РепубликаСеверна Македония  също  са собственост на „Минстрой холдинг“ АД.

Холдингът е финансирал, изградил и управлява собствени мощности за добив на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, главно фотоволтаични  и малки водноелектрически централи с обща мощност над 50 MW.

„Минстрой Холдинг” АД е въвела системи и притежава международни сертификати за:

  • ISO 9001:2015 - Управление на качеството;
  • ВS OHSAS 18001:2007 - Здравословни и безопасни условия на труд;
  • ISO 14001:2015 – Управление на околната среда.
Нагоре