Златоград

Рудник „Ерма река” се намира в централна южната част на Р. България , на 300 км. от гр. София и в непосредствена близост  до българо-гръцката  граница. Състои се от три концесионни площи :  „Мързян-север”, „Южна Петровица” и „Шумачевски дол-Андроу”.

Рудните находища са разположени в Южната част на Маданското рудно поле. Рудните минерали изграждащи жилните и метосоматичните рудни тела са галенит, сфалерит, халкопирит, пирит, арсенопирит и др.

От придобиване на концесиите през 2002 г. до сега дружеството извървя дълъг път на технологична модернизация. Успешно се въвежда т.н. Нов минен модел чрез поетапна замяна на оборудване на релсов път с подземни челни товарачи и пробивни карети на колесен ход. Доставено бе съвременно проходческо оборудване и оборудване за обогатителните фабрики от водещи фирми: „Атлас-Копко”, „Сандвик”, „Арамайн”,  и „Метцо”. С доставената механизация  бяха прокарвани голям обем разкриващи и подготвителни изработки, обезпечаващи находищата с достатъчно разкрити и подготвени  запаси позволяващи устойчив ръст на добива на концентрати.

В резултат на направените инвестиции, модернизацията на рудника и обогатителната  фабрика е постигнат  годишен добив на оловни и цинкови концентрати  в размер на 19 200 тона годишно.

В изпълнение на инвестиционната политика е изградено ново ремонтно-механично предприятие за ремонт и производство на ново минно оборудване. Доставени са най-съвременни металообработващи машини от водещи фирми както следва: Стругове с ЦПУ, борверг, машина за плазмено рязане на метали, 4 валоогъваща машина, триролкова профилоогъваща машина, абкант, гилотина, екцентър-преса, заварочни полуавтомати, машина за закаляване с ТВЧ, пещ за термична обработка и др.

Преработката на оловно цинкови руди се осъществява в обогатителна  фабрика и отпадъкът от нея се отделя към хвостохранилище.

Дневният производствен капацитет на обогатителната фабрика е преработка на 950 тона руда.

Извършена е модернизация на основни мощности както следва:

  • Изграден е нов трошачен корпус, с оборудване доставено от „Метсо“, включващ: челюстна трошачка, конусна трошачка, двудекова вибрационна пресевна уредба тип „Банан”, металдетектор, металоуловител и съответните гумено транспортни ленти.
  • Изградено е ново филтрационно отделение и досткавка на филтър преса от фирма „Метсо”.
  • Реконструкция и модернизация на мелнично отделение.
  • Извършен е основен ремонт на флотационните машини.

Хвостохранилището е разположено в долината на Ерма река на 8 км.северно от гр.Златоград и на 5 км. източно от с.Ерма река. Същото е язовирен тип формирано след изграждане на преградна стена в долината на реката. През 2016 г е извършено надграждане с 3 м. до к.585.

Нагоре