Строителство на ФВЦ Габарево

Няма снимка

Проектът включва изграждане на фотоволтаична централа. Изградената централа преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия посредством поликристалнифотоволтаични модули, генериращи постоянен ток и напрежение. Полученото напрежение се преобразува в променливо от трифазни инвертори, след което се повишава на 20kV и произведената електроенергия се отдава в разпределителната мрежа средно напрежение на страната.

Съгласно проекта, на площадката на централата, е монтирана бетонова комплектовка закрита разпределителна уредба (БКЗРУ 20kV) с един вход и два изхода. В нея е инсталиран трансформатор 0,4/20 kV, 630 kVА. Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20 kV, 630 А, 16 kА. В североизточната и западната части на имота са монтирани два трафопоста БКТП 0,4/20 kV, 1000 kVА. Оборудвани са с разпределителни уредби СрН, изпълнени с КРУ 20 kV, 630А, 16kА.

По периметъра на имота е изпълнена телена ограда, монтирани са стълбове за осветление, изградена е система за контрол на достъпа и видеонаблюдение.

Стойност на проекта: 12,6 мил. лв.
Дата на приключване на строително-монтажните работи 26.05.2011 год.

Нагоре