Хидроенергиен проект Цанков камък

Хидроенергиен проект Цанков камък е първият пилотен проект за съвместно изпълнение по Протокола от Киото на основата на Меморандум за разбирателство между Република България и Република Австрия. Целта на проекта е устрояване на средния участък на каскада Въча и пълноценно усвояване на наличния хидроенергиен потенциал по поречието на р. Въча. Финансирането е посредством експортни и търговски кредити в размер на 220 млн. евро, отпуснати без държавна гаранция.

Хидровъзел Цанков камък е разположен на р. Въча, която е една от големите български реки. В момента на р. Въча се експлоатират шест ВЕЦ с обща инсталирана мощност 400 МВт и годишно енергийно производство 460 ГВтч.

Хидровъзел Цанков камък ще бъде разположен в средния участък на реката. По проектса изграждени следните основни съоръжения:

  • язовир Цанков камък с обем 111 млн. м3, включващ изграждането на първата в България дъгова куполна язовирна стена с двойна кривина с височина 125 м;
  • ВЕЦ   Цанков   камък  с   инсталирана   мощност  80 МВт  и   с   годишно електроенергийно производство 185 млн. кВтч;
  • подземна напорна деривация с обща дължина 540 м.

На 2 април 2004 г. авторитетното британско списание EUROMONEY определи строителството на ХВ Цанков камък за сделка на годината като най-добре структурирания проект в търговско-финансово отношение за 2003 г. Рамката на финансирането на проекта има комплексна структура с много източници, включваща консорциум от банки и експортни кредитни агенции, действащи като презастрахователи.

Период на изпълнение: 2004 – 2008 г.

Нагоре