Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки

Наименование на проекта /обекта/:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ на Община Русе с три обособени позиции”, Обособена позиция № 3: „Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки”

Възложител:

Община Русе

Главен изпълнител:

Обединие „Минстрой-АМ Черно море“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Автомагистрали - Черно море“ АД

Информация за обекта:

Обектът е част от реализацията на Проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“, инвестиционен приоритет „Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Предвидените СМР обхващат изпълнение на реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки. Профилът на булеварда става 7 метра - две платна за двупосочно движение по 3.5 м всяко, като предвиденото разширение е в посока р. Дунав. Прилежащите тротоари стават съответно по 3 метра. Реконструкцията започва от кръстовището при улица „Райко Даскалов”, което се оформя като кръгово. При гимназията по облекло двете платна се разделят. В посока Речна гара се изгражда ново платно, което слиза по наклонения терен и се включва в кръгово кръстовище на бул. „Славянски” пред сградата на Пристанищен комплекс. В района на улиците „Батак” и „Любен Каравелов” се изграждат джобове за спирки на масовия градски транспорт. Връзката между булеварда и парковата среда на кея се осъществява чрез три пасарелки.

Поради новата геометрия на пътя пасарелката пред гимназията по облекло се разрушава. Новата пасарелка се изгражда приблизително със същото ситуационно решение на старата. Пасарелката е със стоманобетонова конструкция – плоча, греди и носещи колони. Тя е значително по дълга от старата. Това се налага от действащите нормативни документи – за достъпна среда и възможност за използване от велосипедисти. Наклоните са съответно 3% в участъка от нейното начало до преминаване на жп линията. След това тя е дуетажна с еднакви елипсовидни спираловидни етажи, които в заоблените участъци имат равни площадки, а в правите наклонът е до 6%. Изходната част е в източна посока с наклон от 5%. Съгласно изискванията е предвиден предпазен парапет и осветление.

Пасарелката при ул. „Баба Тонка” се привежда в съответствие с европейските и национални стандарти в конструктивно отношение. След направеното конструктивно обследване са определени параметрите на реконструкцията. Настилките се подменят изцяло с щампован бетон. Поставят се нови парапети и осветителни тела.

Пасарелката при ул. „Омуртаг” се обновява. Поставят се нови парапети и осветителни тела. И на двете пасарелки са обособяват панорамни площадки.

Реализацията на обекта ще допринесе за създаване на по–ефективен, по–бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт, с по–малко потребление на енергия и по–добри възможности за алтернативни форми на транспорт.

Основните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на обекта, са следните:

 • подобряване на техническите параметри и постигане на по-добри възможности за използването на бул. „Придунавски“ като носител на масов градски транспорт;
 • освобождаване от прекомерната натовареност на малките квартални улици;
 • затваряне на транспортния пръстен на централната градска част;
 • повишаване привлекателността на обществения градски транспорт, на достъпността и функционалността и постигане на подобрена мобилност в рамките на община Русе;
 • подобряване на градската среда и приобщаване и осигуряване на нормален достъп до крайбрежната зона – автомобилен и пешеходен;
 • превръщане на бул. „Придунавски“ в реално определената му съгласно ГКТП към ОУП на града районна артерия III Б клас – елемент от първостепенната улична мрежа;
 • изграждане на велосипедно трасе;
 • създаване на условия за достъпна среда;
 • рехабилитация на съществуващите пасарелки;
 • съвременно обемно пространствено решение на цялата територия;
 • благоустрояване;
 • подобряване на безопасността на транспорта в град Русе.

Нагоре