Частична рехабилитация на багер SRs 2000, №242

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Частична рехабилитация на багер SRs 2000, №242”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

По договора са изпълнени следния обем дейности:

  • Изработване на електрически проект за рехабилитацията;
  • Доставка на ново електрическо и КИПиА оборудване за рехабилитацията, както и съответния софтуер;
  • Демонтаж на съществуващото оборудване по част електро и КИПиА;
  • Монтаж на новото оборудване, ревизия на съществуващите ел. машини и съоръжения;
  • Извършване на функционални проби, 72 часови проби под товар, пускане на многокофовия багер в експлоатация;
  • Доставка на резервни части и приспособления за експлоатация на багера;
  • Обучение на специалисти от електротехническия персонал на багера и ел. специалисти на Възложителя за работа с програмируемите логически контролери (PLC), честотните преобразуватели, тиристорните изправители и комуникационните модули до необходимото за ремонт и поддръжка ниво - на площадката и в специализиран център на изпълнителя.

Доставени и монтирани са ново оборудване, съоръжения и елементи по части ЕЛ и КИПиА, които са производство на утвърдени в тази област фирми - АBB, VEM, ESE-GINO, Meerane, Industronic, Nexans, Jovyatlas и др.

Период на изпълнение:

2011 год. – 2012 год.

Нагоре