Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване - багери SRs 2000

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване” – Обособена позиция № 1 - ремонт на багери SRs 2000, находящи се в рудник „Трояново 1” с. Трояново, рудник „Трояново север” с. Ковачево, рудник „Трояново 3” с. Медникарово”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „РЕМОТЕКС-МИНСТРОЙ 2011“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Ремотекс-Раднево“ ЕАД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Изпълнени са ремонти на роторни многокофови багери SRs 2000, работещи в рудник „Трояново 1”, рудник „Трояново север” и рудник „Трояново 3”. Дейностите представляват планови ремонти, извършвани през годишната ремонтна кампания на „Мини Марица-изток“ ЕАД и целящи възстановяване на функционалните възможности и техническата изправност всеки един от роторните багери.

Обхватът на дейностите е проверка на състоянието и извършване на демонтажни, ремонтни и монтажни работи на тежкото минно оборудване по възли и елементи: Роторен възел, Ходов механизъм, Рикушетни барабани и фуния, ВГБЧ, Главен подем и др.

Ремонтите са извършени в руднични условия, в забоите на съответните багери, на заравнен и отводнен терен.

Период на изпълнение:

2012 год. - 2014 год.

Нагоре