Надграждане на хвостохранилище „Ерма река“

Предназначението на хвостохранилището е да служи за депониране на отпадъчния хвост от обогатителната фабрика на Родопи Еко Проджектс ЕООД и да формира утаечно езеро за избистряне на технологичните води от преработката на оловно-цинкови руди в района на гр. Златоград.

Преградната стена е изградена е на три етапа, фундирана на кота 509, като се променя както конструкцията така и функциите й. Последният II етап на надграждане и понастоящем подетап II-б-1 е завършен през 2016 г. С това надграждане се осигурява депониране на отпадъчен хвост за период от 10-15 години, след което проекта предвижда  ново надграждане. Стойността на СМР възлиза на 3,5 мил.лв.

Нагоре