Самоходна машина-амфибия TRUXOR DM 5045

Иновативна технология за косене на тръстика в утаечното езеро на хвостохранилище “Ерма река”.Механичният метод за борба с водната растителност (машинно подводно косене) се извършва с цел поддържане на  необходимата площ на водното огледало на утаечното езеро, необходима за технологичния процес на утаяване и пречистване на отпадните води. За целта успешно се използва многофункционална самоходна машина-амфибия TRUXOR DM 5045.

Нагоре