Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“

Възложител:

Министерство на околната среда и водите

Главен изпълнител:

Обединение „Еко Емстрой” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД

Информация за обекта:

В процеса на реализация на договора са изпълнени:

  • Техническа рекултивация - оформяне тялото на депото, изпълнение на опорна насипна дига, полагане на дренаж за улавяне на инфилтрата, изграждане на отводнителни канавки и бетонови шахти за улавяне на чистите повърхностни води от депото и ската, доставка и полагане на газов дренажен слой от чакъл с дебелина 0,50 м, слой заглинена почва с дебелина 0,70 м и хумусен пласт с дебелина 0,30 м, изграждане на реперна система за измерване деформациите на тялото на депото;
  • Биологична рекултивация на площта на депото, включваща подравняване и механизирана обработка на хумусния слой, засаждане на тревни видове, торене;
  • Изграждане на обслужващ път

Строителните и рекултивационни работи са изпълнени в съответствие с Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2015 год.

Нагоре