Събиране на 200 000 куб.м. хумус пред фронта на рудник „Трояново-1”

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Събиране на хумус на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД“, Обособена позиция № 1 - Събиране на 200 000 куб.м. хумус пред фронта на рудник „Трояново-1”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Обектът на поръчката обхваща едновременното изпълнение на следните дейности по изземване на хумус пред фронта на минните работи на рудник „Трояново-1“:

  • Изкоп и натоварване на земни маси с еднокофов багер на самосвали;
  • Транспортиране на земни маси със самосвали до депо;
  • Депониране и разстилане с булдозер на земни маси.

Земните маси са изкопани, транспортирани и депонирани на депо № 8 в землището на с. Овчарци. Съхраняваният по този начин хумус се използва от Възложителя при последващите рекултивационни работи на нарушените терени от минната дейност. Спазени са изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2014 год. - 2015 год.

Нагоре