Мадан

Горубсо-Мадан АД и „Върба-Батанци” АД  се намират  в централна южната част на Р. България , на 270 км. от гр. София, на 30 км. от гр. Смолян  в непосредствена близост  до българо-гръцката  граница. Състои се от три концесионни площи: „Крушев дол”, „Петровица” и „Върба-Батанци.

Рудните находища са разположени в Маданското рудно поле. Рудните минерали изграждащи жилните и метосоматичните рудни тела са галенит, сфалерит, халкопирит, пирит, арсенопирит и др. Годишната производителност е 358800  т. руда.

От придобиване на концесиите през 2012 г. до сега дружествата извървяха дълъг път на технологична модернизация. Успешно се въвежда т.н. Нов минен модел чрез поетапна замяна на оборудване на релсов път с подземни челни товарачи , пробивни карети и минни камиони  на колесен ход. Доставено бе съвременно проходческо оборудване и оборудване за обогатителните фабрики от водещи фирми: „Атлас-Копко”, „Сандвик”, „Арамайн”,  и „Метцо”. С доставената механизация  бяха прокарани капитални наклонени галерии в дълбочина от които поетапно да се разкриват, подготвят и изземват доказаните геоложки запаси.

В резултат на направените инвестиции, модернизацията на рудника и обогатителната  фабрика е постигнат  годишен добив на оловни и цинкови концентрати  в размер на 26 400 тона.

Преработката на оловно цинкови руди се осъществява в обогатителна  фабрика и отпадъкът от нея се отделя към хвостохранилище. Дневният производствен капацитет на обогатителната фабрика е преработка на 1300 тона руда.

Хвостохранилището се намира  на 3 км. от Рудоземска обогатителна фабрика. През 2017 - 2018 г е извършено надграждане на долна и горна предпазни стени и е извършено удължаване на аварийния преливник с 20м.

Нагоре