Подмяна на сгуроизвозни тръбопроводи

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Подмяна на сгуроизвозни тръбопроводи”

Възложител:

„Енел Марица Изток 3 АД“

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Работите предмет на поръчката обхващат дейности за подмяна на системата от тръбопроводи за отвеждане на отпадна вода, отработена от производствените процеси в ТЕЦ Марица изток 3. По договора са изпълнени проектни и строително-монтажни работи, както следва:

  • Изработване на инвестиционен проект и геодезия;
  • Демонтаж на съществуващи системи за отвеждане на отпадни технологични води с DN 700;
  • Строителни работи за повишаване нивото на съществуващи фундаменти по трасето на тръбопроводите с цел достигане на проектните нива;
  • Монтажни работи за изграждане на нови тръбопроводи DN 700 и DN 600. Връзките между тръбите са на заварка или фланшови;
  • Демонтаж на съществуващ тръбопровод за сурова вода – DN 400;
  • Монтаж на тръбопровод за сурова вода с DN 400;
  • Монтаж в помпените станции на оборудване и съоръжения.

Период на изпълнение:

2007 год. – 2010 год.

Нагоре