Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с. Камен

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изграждане на две пречиствателни станции за отпадни води по обособени позиции. Лот № 2 Доставка, монтаж и цялостно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на вътрешна канализационна мрежа в с. Камен”

Възложител:

Община Стражица, Област Велико Търново

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Проектът е финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., съгласно договор за финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Стражица.

Строителство на Пречиствателна станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура към нея, провеждане на тестове, проби и изпитания за въвеждане на обекта в експлоатация. Извършени са изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови, хидроизолационни, насипни и монтажни работи за обслужваща сграда, резервоари, шахти, басейни, канали и др. технологични съоръжения. На обекта са доставени и монтирани всички машини, оборудване и съоръжения на Пречиствателната станция. Изграден е Довеждащ колектор № 2 от тръби ф300. За водоснабдяването на ПСОВ е изграден водопровод от тръби PEHD. Построена е Обслужваща сграда на ПСОВ. На площадката на ПСОВ е изпълнен Трафопост МТТ. За достъп до обекта е изградена нова асфалтобетонова външна пътна връзка. В границите на площадката е изпълнена вътрешна пътна връзка с настилка от асфалтобетон. Извършени са агротехнически мероприятия и озеленяване – засаждане на иглолистни и широколистни фиданки, вечно зелени храсти и затревяване.

Период на изпълнение:

2015 год.

Нагоре