Изпълнение на водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изпълнение на строително монтажни работи за подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект ”Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”

Възложител:

Община Златоград

Главен изпълнител:

Обединение „ГЕОПС-МИНСТРОЙ“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и “Геопс-Болкан дрилинг сервисис” ЕООД

Информация за обекта:

Геотермална аномалия „Ерма река” е установена през 1959 г., като със сондажи са подсечени богати метасоматични орудявания в сложни хидрогеоложки и геотермални условия. Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати, находища – „Ерма река“ /Република България/ и „Термес“ /Република Гърция/. Геотермалното находище няма естествен излаз на територията на Република България. Температура на минералната вода е 87,8°С.

За ефективното използване на ресурса на находището, по проекта е изграден сондаж за добив на минерална вода и прилежаща инфраструктура, а именно:

 • Водовземно съоръжение – прокаран е сондаж с диаметър от 660 мм до 215 мм и дълбочина 860 м. От кота терен до дълбочина 465 м се състои от експлоатационна колона със задтръбна циментация. От дълбочина 465 м до 860 м е с открит ствол с цел намаляване на хидравличните съпротивления и улесняване експлоатацията на водоизточника. В сондажа е монтира потопяема система за водочерпене на геотермална вода;
 • Конструкция на надземната част на геотермален водоизточник, включваща изграждане на две самостоятелни сгради, технологично свързани чрез подземни инсталационни колектори:
  • Сграда на сондажа – едноетажна сграда, където е разположено сондажното помещение.
  • Обслужваща сграда – едноетажна сграда, където са оборудвани апаратна, стая за персонала, помещение за ел. табло и санитарен възел.

Като част от обхвата на строителните дейности са изградени и следните съоръжения и комуникации:

 • Подпорна стена;
 • Външно ел. захранване;
 • Площадково ВиК;
 • Подземни комуникационни канали;
 • Комуникационни шахти;
 • Дъждоприемна шахти;
 • Линеен водосъбирател;
 • Изгребна яма.

Период на изпълнение:

2013 год. – 2015 год.

Нагоре