Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”

Възложител:

Община Златоград

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Проектът е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., съгласно договор за финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград. Основната цел е повишаване на привлекателността на гр. Златоград в социално, културно и икономическо отношение и създаване на предпоставки за здравословна жизнена среда.

Строителството обхваща изграждане на зелени площи и оформяне на алеи и площадки в централната част на града. Обособени са четири, хармонично свързани функционални зони. Във всяка една от тях са разположени различни съоръжения за развлечение и спорт. Алейната мрежа е изпълнена с настилка от унипаваж и бетонови бордюри. Посредством монтираното парково оборудване, пейки и перголи, са оформени места за отдих.

В рамките на парка са изградени четири детски площадки за различни възрастови групи. Настилката на площадките е шлайфан бетон, като в границите на монтираните детски съоръжения – люлки, пързалки, катерушки, клатушки и др., е изпълнена удъропоглъщаща настилка от тартан. Детските площадки са сертифицирани и приети от контролните органи по безопасност. Изградена е площадка за скейтборд от шлайфан бетон.

Съгласно приетото архитектурно-парково решение площите са богато оформени с разнообразни декоративни широколистни и иглолистни дървета и храсти. Като акцент, в няколко зони на парка, са ситуирани растителни композиции. За да се гарантира реалния живот, постоянната свежест и естетика на ландшафта е изградена автоматизирана напоителна система, изпълнено е и капково напояване. По алеите и в озеленените тревни площи е монтирано декоративно осветление от високи чугунени и ниски осветителни тела.

Период на изпълнение:

2012 год.

Нагоре