Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград”

Възложител:

Община Златоград

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Строителството се финансира по финансиран по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор за отпускане на финансова помощ, подписан между държавен фонд „Земеделие” и Община Златоград.

На обекта е изграден един главен клон, девет клона и съответните сградни водопроводни отклонения, част от мрежата на населеното място. Трасето на водопровода минава изцяло по улици, публична общинска собственост. С цел намаляване на водния напор е изградена шахта за редуцир вентил. За нормалната експлоатация на мрежата са монтирани спирателни кранове. Спазени са изискванията за пожарогасене - инсталирани са и пожарни хидранти. На водопроводната мрежа са изпълнени опорни блокове на колена, тройници, глухи фланци и в местата на геодезичните чупки. Теренът в района е силно пресечен, като земната основа е скална. По тази причина изкопите са правени с багер-хидрочук, а на местата, където няма достъп поради стеснени условия или стръмен наклон - ръчно с къртачи. Извършени са необходимите проби и изпитания на водопроводната мрежа. Възстановени са пътните настилки, тротоари, зелени площи и др., засегнати в процеса на строителството.

Период на изпълнение:

2015 год.

Нагоре