Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Златоград

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Златоград по обособена позиция № 1 с предмет: “Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 4, находящ се в ПИ:31111.32.225.1, ул."България"№ 182, гр.Златоград, общ.Златоград”

Възложител:

Община Златоград

Главен изпълнител:

Обединение „Минстрой-СтБ проект“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и “ СтБ проект ” ЕООД

Информация за обекта:

Обектът на поръчката е многофамилната жилищна сграда, намираща се в гр. Златоград. Жилищният блок, построен през 1986 год., е десететажен и се състои от една секция. Конструкцията на сградата е изградена по индустриален способ – пакето-повдигащ метод, монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,60м до кота 0,00м. Вътрешните стени са с дебелина 25см - стоманобетонни, фасадните - с дебелина 16см са панелни.

В сутерена се намират 50 броя складови помещения (мазета), абонатна станция, помещение за смет и тоалетна. Останалите етажи са жилищни с по 5 апартамента на етаж.

Покривът на сградата е студен плосък покрив. Покривните конструкции са плоски, стоманобетонни с върхово хидроизолационно покритие, частично компрометирано от атмосферните условия и без задължителния изолационен слой от керамзит (филц или друг подобен материал).

Изпълнението на инженеринга е насочен към обновяване на жилищната сграда, като с това се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

По предмета на поръчката са изпълнени следните видове дейности:

 • Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради;
 • Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради;
 • Строителни и монтажни работи на инсталации;
 • Изолационни строителни работи;
 • Топлоизолационни строителни работи;
 • Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции;
 • Строителни и монтажни работи на електрически инсталации;
 • Монтажни работи на дограма.

В резултат на изпълнените мерките за енергийна ефективност е постигнато:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
 • осигуряване на условия за жизнена среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Период на изпълнение:

2016 год. – 2017 год.

Нагоре