Рехабилитация на 3 багера SchRs 1200

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Рехабилитация на 3 багера SchRs 1200”

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „МИНСТРОЙ-ФУГО“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД, „Българска енергетика“ АД и „Фуго“ С.А.

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Изпълнена е рехабилитация на роторни многокофови багери SchRs 1200, фабр.№318, инв.№238 в рудник „Трояново – север”, багер SchRs 1200, фабр.№345, инв.№131 и багер SchRs 1200, фабр.№422, инв.№132 в рудник „Трояново – 1”.

Реализирани са комплексни дейности по проектиране, демонтаж, доставка на нови и рехабилитация на съществуващи възли и елементи, цялостен монтаж, шеф-монтаж, провеждане на функционални проби и въвеждане в експлоатация на три многокофови багера от типа SchRs 1200. Извършена е пълна рехабилитация на съоръженията по части Механична, Електрическа и Автоматизация. Доставени са резервни части, проведено е обучение на персонала на Възложителя за обслужване на багерите.

Целта на поръчката е чрез комплексни ремонтни работи и модернизация на багерите да се продължи експлоатационния живот на съоръженията с още минимум 25 години.

Доставените и монтирани са нови възли, оборудване, съоръжения и елементи по части МТ, ЕЛ и КИПиА, производство на утвърдени в тази област фирми - FUGO, АBB, VEM, ESE-GINO, Flender, Meerane, Industronic, Nexans, Jovyatlas и др.

Период на изпълнение:

2009 год. – 2012 год.

Нагоре