Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-200 000м3 хумусв рудник „Трояново -север“

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Работи по отстраняване на горния пласт на почвата-200 000м3 хумус. Обект – пред фронта на IV – ти откривен хоризонт, южна полоса, от профил 286-299 на Ос 32 500 в рудник „Трояново -север“, с.Ковачево“

Възложител:

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „МИН-ИМПЕКС“ с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Пир-Импекс“ ЕООД

Информация за обекта:

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество, което експлоатира рудници за добив на въглища по открит метод, които са част от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

Обектът на поръчката обхваща едновременното изпълнение на следните дейности по изземване на хумус пред фронта на минните работи на рудник „Трояново-север“:

  • Изкоп, притикване на земни маси и натоварване с еднокофов багер на самосвали;
  • Транспортиране на земни маси със самосвали до депо;
  • Депониране и разстилане с булдозер на земни маси.

Земните маси са изкопани, транспортирани и депонирани на депо. Съхраняваният по този начин хумус се използва от Възложителя при последващите рекултивационни работи на нарушените терени от минната дейност. Спазени са изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2016 год.

Нагоре