Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА – с.Брусен

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА – с.Брусен“

Възложител:

Министерство на околната среда и водите

Главен изпълнител:

Обединение „Еко Емстрой” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД

Информация за обекта:

В процеса на реализация на договора са изпълнени:

  • Техническа рекултивация на старо сметище - предепониране и преоткосиране на отпадъци и земни маси, изграждане на ограждаща дига, дренажна система за инфилтрирали води, охранителна канавка за повърхностни води и дъждоприемни шахти, доставка и полагане на газов дренажен слой, изграждане на наблюдателни нивелачни репери, изходен дълбочинен нивелачен репер и контролен кладенец;
  • Биологична рекултивация - подготовка на хумусния слой, внасяне на минерални торове, затревяване и поливане.

Строителните и рекултивационни работи са изпълнени в съответствие с Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2015 год.

Нагоре