Техническа и биологична рекултивация на обекти в „Горубсо-Мадан” АД

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Техническа и биологична рекултивация на обекти по „Програма за отстраняване на стари екологични щети причинени до момента на приватизация на „Горубсо-Мадан” АД”

Възложител:

„Горубсо-Мадан” АД

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Рекултивационните дейности са извършени в района на гр. Мадан – на участъци „Северна Петровица” „Септември”, „Бориева”, „Парна централа”, „Върба” и „Печинско”. По проекта са реализирани едновременно следните основни обеми и видове работи:

  • Вертикална планировка, преоткосиране, прибутване на земни маси с булдозер;
  • Изкопаване, транспорт и насипване, в т.ч. разстилане и подравняване на земни почви;
  • Разчистване на площадки – изкоп, транспорт и насипване на земни маси;
  • Доставка на обезопасително въже;
  • Изработване и монтаж на укрепителни плетчета за стабилизиране на откоси на отвали;
  • Доставка и полагане на геомрежа за укрепване и стабилизиране на откоси на отвали;
  • Засаждане на широколистни и иглолистни фиданки.

Извършени са затревяване, наторяване и съответните грижи за растителността. Изпълнени са кофражни, армировъчни и бетонови работи за изграждане на необходимите по проекта водоотливни съоръжения.

Рекултивацията е реализирана в много трудни високопланински условия, в повечето случаи при изключително високи и стръмни откоси на стъпалата на отвалите.

Рекултивацията е изпълнена по НАРЕДБА № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2014 год.

Нагоре