Техническа ликвидация на Централна обогатителна фабрика на Мина Антра

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Техническа ликвидация на ЦОФ на Мина Антра”

Възложител:

„Еко Антрацит” ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „Еко Емстрой” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД

Информация за обекта:

Предметът на поръчката обхваща техническа ликвидация на различни по вид и характер стоманобетонови сгради и конструкции на централната обогатителна фабрика – приемна станция на въжена линия, сграда с приемни бункери, естакади, радиален сгъстител, бетоново съоръжение, главен корпус с товарни бункери, приемна станция към главен корпус, отоплителна централа, приемна бункер с естакада и комин, намиращи се в с. Томпсън, Община Своге, Област Софийска. Разрушаването на конструкциите е изпълнено до ниво 30 cm под нивото на прилежащия терен, чрез провеждане на пробивно-взривни работи и по механичен начин - с багер-хидрочук. Сградите от комплекса на фабриката са с различни геометрични размери. Най-високата от тях е главния корпус с товарни бункери, която се състои от 7 нива (етажи). Коминът на отоплителната централа е с височина 40 m над терена и променлив диаметър. Строителните отпадъци от ликвидацията и пляката на площадката, получена в резултат на технологичните дейности от работата на фабриката са натоварени с багери и извозени до депо извън населеното място. Теренът на площадката е разчистен и подравнен.

За целите на техническата ликвидация е разработен и съгласуван „Проект за извършване на специални взривни работи” при строго спазване на изискванията на „Правилника по безопасността на труда при взривни работи” (ПБТВР). В процеса на извършване на взривните работи не са засегнати намиращите се в непосредствена близост ж.п. гара Томпсън и елементите на железопътната инфраструктура на БДЖ – релсов път, контактна мрежа и др.

По време на изпълнение на договора са демонтирани машини и металоконструкции от производственото оборудване и съоръженията на обогатителната фабрика. Изпълнен е демонтаж и монтаж на контактна мрежа 27,5 kV на БДЖ.

Период на изпълнение:

2009 год. – 2014 год.

Нагоре