Техническа ликвидация на стоманобетонови конструкции към „Еко Антрацит” ЕАД

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Техническа ликвидация на стоманобетонови конструкции на отделните станции и съоръжения на въжена линия, останали след извършената ликвидация от Мини „Балкан” ЕООД – в несъстоятелност и Мини „Балкански басейн” АД – в несъстоятелност към „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, град Димитровград”

Възложител:

„Еко Антрацит” ЕАД

Главен изпълнител:

Обединение „Еко Емстрой” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД

Информация за обекта:

Предметът на поръчката обхваща техническа ликвидация на различни по вид и характер стоманобетонови конструкции – корпуси на товарни станции на въжена линия, двойни опъвателни съоръжения, носещи колони и греди от предпазни съоръжения, закотвящо опъвателно съоръжение, претоварна станция, твърд преход и предпазно съоръжение и др. в района на гр. Твърдица. Разрушаването на конструкциите е изпълнено до ниво „кота терен”, като основните дейности са:

  • разрушаване на стоманобетонови конструкции и тухлени зидарии чрез пробивно-взривни работи;
  • разрушаване на стоманобетонови конструкции по механичен начин с багер-хидрочук;
  • донатрошаване на стоманобетонови плочи, греди и колони с багер-хидрочук;
  • пробутване на строителни отпадъци с булдозер;
  • натоварване и превоз на строителни отпадъци със самосвал и депониране;
  • разриване на строителни отпадъци на депо.

По проекта е изпълнено затваряне на две подземни минни изработки - щолня на участък „Кичеста” и щолня на участък „Чумерна”. Чрез изграждането на стоманобетонови стени е извършено запечатване на входовете на щолните, за да се предотврати достъпа до минните изработки.

За целите на ликвидационните работи са разработени и съгласувани „Проект за извършване на специални взривни работи” при строго спазване на изискванията на „Правилника по безопасността на труда при взривни работи” (ПБТВР) и „Проект по организация и безопасност на движението”.

Период на изпълнение:

2013 год. – 2014 год.

Нагоре