Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово“

Възложител:

Министерство на околната среда и водите

Главен изпълнител:

„Минстрой Холдинг“ АД

Информация за обекта:

Съгласно сключения договор са извършени строителни и рекултивационни дейности, вкл. изгребване и извозване на отпадъци от съществуващи депа до Регионално депо за отпадъци Севлиево, в съответствие с одобрени работни проекти за следните обекти:

  • „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Агатово, м. „Камено поле”, община Севлиево” – сметище за неопасни битови отпадъци;
  • „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Градница, м. „Банчова усойна”, община Севлиево” – сметище за неопасни битови отпадъци;
  • „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Душево, м. „Под селото”, община Севлиево” – сметище за неопасни битови отпадъци;
  • „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в с. Крушево, м. „Вратняка”, община Севлиево” – сметище за неопасни битови отпадъци.

На обектите са изпълнени строителни и рекултивационни работи за техническа, биологична рекултивация и грижи за растителността в съответствие с одобрените работни проекти, до приемане на обектите от Комисия по реда на чл. 20 от Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Доставени са суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всички други услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителните и рекултивационни дейности, съгласно проектите и спецификацията.

В процеса на изпълнение на договора са реализирани временно строителство, дейности по временна организация на движението и други временни работи.

Период на изпълнение:

2017 год.

Нагоре