Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Р

Няма снимка

Наименование на проекта /обекта/:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе”

Възложител:

Община Русе

Главен изпълнител:

Обединение „Еко Емстрой” с партньори „Минстрой Холдинг“ АД и „Енерго Ремонт Строй“ ЕООД

Информация за обекта:

При реализацията на договора са изпълнени следните строително – монтажни работи и рекултивационни дейности (техническа и биологична рекултивация), вкл. изграждане на горен изолационен екран:

 • Обезвреждане на гудронови отпадъци – с цел те да бъдат неутрализирани и стабилизирани чрез алкална реакция, е изпълнен насип от трошен камък, примесен с варова пепелина. След това е положена екструдирана тридименсионална геомрежа и пласт от трошен камък;
 • Оформяне тялото на депото – част от отпадъците са предепонирани във вътрешността на депото, като са постигнати проектните откоси на повърхността. Извършен е изкоп, транспорт, насип и уплътняване. Откосите, които са с височина повече от 5 m са пресечени с берми;
 • Изграждане на земно-насипни подпорни диги по контура на депото и откоси с наклон 1:3 (външен) и 1:2 (вътрешен). Изпълнени са изкопаване, натоварване, транспорт, насипване с разриване и уплътняване на земни почви;
 • Полагане, върху площта на оформеното депо, на двудименсионална геомрежа, след което и изпълнение на газоотвеждащ изравнителен слой от трошен камък с мощност от 50 cm. Положени са газови дренажи от тръби PEHD ф 75-перфорирани. Тръбите са заустени в газови кладенци;
 • Изграждане на газови кладенци от бетонни пръстени ф 1000 и габиони, свързани към главния газопровод (газов колектор). Газопроводът, с диаметър ф 110, е изпълнен от полиетиленови тръби РЕHD-SDR17;
 • Полагане на бентонитова хидроизолация върху повърхността на сметището, с цел изолиране на неговото тяло от инфилтриращите се повърхностни води;
 • Изграждане на площен дренаж от речна баластра, с дебелина 50 cm, за отвеждане на дрениралите атмосферни води. Изпълнена е дренажна система от перфорирани тръби PE SN2 D 250/214, както и гладки, неперфорирани РЕ SN8 D 250/214;
 • Полагане на геотекстил върху повърхностния площен дренаж;
 • Полагане на двудименсионална и тридименсионална геомрежа;
 • Изпълнение на рекултивационен пласт от почвено-геоложки материали и хумус;
 • Изграждане на отводнителни бетонови канали за улавяне и отвеждане на чистите повърхностни води. Изпълнен е водосток от стоманобетонови тръби ф 1200 за преминаване под път;
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за обезвреждане на сметищен газ чрез високотемпературно изгаряне и нейното свързване с главния газопровод;
 • Изпълнение на нова въздушна кабелна линия за електрозахранване на инсталацията за сметищен газ;
 • Изграждане на експлоатационен път и портал за вход към депото;
 • Биологична рекултивация – торене, засаждане на фиданки и затревяване.

Строителните и рекултивационни работи са изпълнени в съответствие с Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Период на изпълнение:

2014 год. – 2016 год.

Нагоре